تبلیغات
تلألو - محض خنده
تلألو
تلویزیون،سینما و كمی عشق
یکی از فانتزیام اینه...  !

 

 

 

- یکی از فانتزیام اینه پیر که شدم خواستم بمیرم دم مرگ بچه هامو جمع کنم دورم بگم:ع..ز..ی..ز..ا..ن من.یه گ..ن..ج توی ... بعد هی سرفه کنم اعصاب بچه هامو به هم بریزم و جونم بالا بیاد تا حرف بزنم.بعد دوباره بریده بریده بگم به من آب ب..د..ی..د

بعد که آب آوردن خوردم ادامه بدم یه گ..ن..ج توی ... بعد به شکل زجرآوری بمیرم.بچه هام هم که آدمای پول پرستی هستن هی داد برنن بگن بابا... بابا... اون گنج کجاسسسستتتتت؟

بعد تصویر روی خنده های شیطانی من که به شکل روح توی آسمون پرسه میزنمو به ریش بچه هام می خندم سیاه بشه!

 

- یکی از فانتزیام اینه وقتی میرم آمپول بزنم به تزریقاتیه بگم آقا درد داره.بعد که اون بی تفاوت و به سردی گفت نه ،یهو بی هوا سوزن ٌسرنگ رو فرو کنم توی ک..ش تا اون از درد داد بزنه دلم خنک شه.منم بخندم بگم مرتیکه دیدی درد داره. بعد تصویر روی خنده های شیطانی من که همزمان دارم از اونجا فرار میکنم سیاه بشه!

 

-یکی از فانتزیام اینه لباس شیکامو بپوشم برم بنگاه معاملات ملکی هی رِ به رِ در معاملات دیگران دخالت کنم لج صاحاب بنگاهو درآرم بعد تصویر روی خنده های شیطانی من سیاه بشه!

-یکی از فانتزیام اینه برم سوپرمارکت محل کلی جنس سفارش بدم بعد که میام حساب کنم دست تو جیبم کنم ببینم ای وای اصلا پول توی جیبم نیست،بعد رو به فروشنده بگم حسین آقا لطفا بزن به حساب.اونم داد بزنه بگه آقا...آقا... مگه من مسخرتم،چوب خطت پر شده،دیگه بهت جنس نمی دم.منم هوار بزنم با سلیطه بازی بگم آخه نامسلمون رحم و انصافت کجا رفته،خب همه مشکل دارن همه بدبختی دارن پولشو جور میکنم میدم بهت،دزدی که نمی خوام بکنم بابا مرد حسابی.بعد که مردم جمع شدن صدامو ببرم بالاتر بگم آی ایها الناس به پیر به پیغمبر من آبرو دارم،پولشو میدم نمی خوام که فرار کنم،به دین میدم،به خدا میدم،تو رو خدا شما یه چیزی بهش بگین....بعد بشینم وسط در وسط فروشگاه سرمو بگیرم بین دوتا دستام زار زار اشک بریزم هی نعره بزنم ای خدا... ای خدا...ای خدا....

بعد مردم میونجی گری کنن منو دلداری بدن شونه هامو بمالن.حسین آقا هم که ترسیده یه شیرکاکائو باز کنه برام بخورم کم کم آروم شم جنسامو بردارم از در مغازه بزنم بیرون بعد تصویر روی خنده های شیطانی من سیاه بشه!

 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 5 اردیبهشت 1392 توسط هادی داداشی