تبلیغات
تلألو - تصاویری از یک سوسک مهندس!
تلألو
تلویزیون،سینما، فرهنگ و كمی عشق

 

 

فتبارک اللّه احسن الخالقین

 

آفرین بر خدا ، زیباترین پدید آورندگان

 

 

برش در امتداد خط مستقیمقسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد

اندازه گیری فاصله هاتا کردن برگ - هنر واقعیو نیز از قسمت زیردو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتنقسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد...!

مهندسی واقعی ...

خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسدتعبیه درب وردی منزل

کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسبآیا این مهندسی نیست؟
نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 4 خرداد 1390 توسط هادی اعتمادی مجد